Jądro ciemności 4 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Naszym kapitanem i gospodarzem był Dyrektor różnych towarzystw. Wszyscy czterej spoglądaliśmy ku niemu serdecznie, gdy stał na dziobie tyłem do nas, patrząc w stronę morza. Na całej rzece nie było widać niczego, co wyglądałoby tak bardzo po wodniacku. Przypominał pilota, który dla marynarza jest uosobieniem tego, co zasługuje na najwyższe zaufanie. Trudno było sobie wyobrazić, że teren jego pracy nie leży het, tam, u świetlanego ujścia rzeki, lecz w górze Tamizy, wśród posępnego mroku.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 86.33 98.6%
jccsilver 81.31 91.1%
montezuma 79.53 96.6%
bayaz 79.26 98.8%
michal6271 79.03 94.6%
ironherald 78.10 98.4%
mattc 73.65 99.2%
smolin 72.24 95.1%
mkrzempek 72.19 96.3%
xkali 70.85 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 75.01 96.5%
ironherald 73.58 96.3%
g.galileo 60.64 91.8%
ironherald 76.96 96.1%
ironherald 69.44 95.1%
ironherald 69.58 96.6%
ironherald 78.10 98.4%
user508798 64.35 97.2%