Jądro ciemności 4 - Joseph Conrad

This quote was added by bayaz
Naszym kapitanem i gospodarzem był Dyrektor różnych towarzystw. Wszyscy czterej spoglądaliśmy ku niemu serdecznie, gdy stał na dziobie tyłem do nas, patrząc w stronę morza. Na całej rzece nie było widać niczego, co wyglądałoby tak bardzo po wodniacku. Przypominał pilota, który dla marynarza jest uosobieniem tego, co zasługuje na najwyższe zaufanie. Trudno było sobie wyobrazić, że teren jego pracy nie leży het, tam, u świetlanego ujścia rzeki, lecz w górze Tamizy, wśród posępnego mroku.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 81.31 91.1%
montezuma 79.53 96.6%
bayaz 79.26 98.8%
montezuma 77.08 96.5%
montezuma 75.63 96.8%
bayaz 75.07 95.5%
bayaz 74.05 94.4%
montezuma 73.75 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
krzysiekh 53.18 98.2%
mr-kamyk 20.25 96.5%
soviet 43.20 85.6%
jccsilver 81.31 91.1%
user380322 42.53 89.7%
montezuma 73.75 95.0%
luqa007 52.48 98.6%
montezuma 79.53 96.6%