Krav til SRP

This quote was added by zonique
Et andet væsentligt krav til faglig formidling er, at du inddrager relevante fagbegreber. Når du bruger fagbegreber, skal du være præcis. Du skal vise, at du har forstået begreberne og kan bruge dem i de rigtige sammenhænge og om de rigtige ting. Hvis du er upræcis eller sløset med faglige begreber, vil det ofte blive opfattet som et tegn på, at du ikke har forstået dem godt nok eller ikke arbejdet tiltrækkelig grundigt med det stof eller den teori, som begreberne knytter an til.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
cim 84.98 98.2%
cim 83.61 97.4%
minhemil01 61.13 91.4%
minhemil01 60.98 94.9%
zoodiaq 59.61 92.0%
minhemil01 59.04 93.1%
minhemil01 58.57 95.3%
user916874 57.65 97.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 61.13 91.4%
minhemil01 59.04 93.1%
minhemil01 60.98 94.9%
minhemil01 56.72 93.3%
zoodiaq 59.61 92.0%
user497204 32.17 91.0%
bsitdk 35.79 95.8%
bsitdk 24.54 92.6%