Bu Su - David Foster Wallace

This quote was added by ceptelefonu
İnanacak ruhani şeyler seçmenin en önemli nedeni, tapacağınız diğer her şeyin sizi yiyip bitirecek olmasıdır. Paraya ve maddiyata taparsanız, sahip olduklarınızla asla yetinemeyeceksiniz. Kendi bedeninize, çekiciliğinize taparsanız çirkin hissedecek yaş kendini belli etmeye başladığında mezara girmeden önce milyonlarca kere öleceksiniz. İktidara taparsanız zayıf hissedip korku duyacak, korkuyu yenmek için iktidarınızı daha da kuvvetlendirerek başkalarını ezme ihtiyacı duyacaksınız.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 90.65 93.6%
mavikuzey 89.15 92.6%
mavikuzey 85.77 90.9%
ceptelefonu 66.70 95.9%
profiterolll 65.06 97.2%
profiterolll 64.67 98.8%
profiterolll 64.67 97.2%
profiterolll 61.73 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
sabertooth 19.00 82.7%
hateseed 53.73 86.4%
profiterolll 65.06 97.2%
profiterolll 64.67 98.8%
profiterolll 64.67 97.2%
user53488 13.51 92.3%
profiterolll 61.73 97.6%
mcnr1713 18.61 88.2%