Koku - Patrick Süskind

This quote was added by ceptelefonu
Kokuların öyle bir inandırıcılığı vardır ki, sözden, gözle görmekten, duygudan, iradeden daha güçlüdür. Savılıp atılamaz bu inandırıcılık, soluduğumuz havanın ciğerlerimize işleyişi gibi, o da içimize işler, doldurur bizi, hepten ele geçirir, çaresi yoktur.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mavikuzey 84.68 91.8%
koochan 55.97 95.2%
profiterolll 50.76 94.5%
oytunistrator 39.29 89.9%
snbnzkr 37.38 92.1%
snbnzkr 36.82 92.4%
atiguide 36.17 99.6%
snbnzkr 35.90 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
oytunistrator 39.29 89.9%
user71996 34.49 93.5%
user71996 32.46 92.1%
atiguide 36.17 99.6%
user879971 28.06 88.0%
user879971 21.88 77.6%
mavikuzey 84.68 91.8%
koochan 55.97 95.2%