Rüya - Alev Alatlı

This quote was added by snbnzkr
Bana hakikatı değil, muradını söyle. Olmak istediğin gibi görün, olduğun gibi değil. Çünkü, her yalan bir yaratış. Yaşam, bir büyü, ilhamını ortak temennilerden alan bir murat. Siz neye niyetleniyorsanız yaşam, öyle oluşuyor. Tıpkı Kâinat'ın kendisi gibi. Size, sizin temennileriniz doğrultusunda açılıyor.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
zykloncx 61.85 96.8%
snbnzkr 32.12 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
zykloncx 61.85 96.8%
snbnzkr 32.12 90.5%