Για την επιστημονική εξήγηση - Albert Einstein

This quote was added by vspuppy
Με επιστημονικούς όρους μπορείς να περιγράψεις τα πάντα. Ε, και; Αν αναλύσεις μια συμφωνία του Μπετόβεν ως ωστικό κύμα, το μόνο που θα έχεις καταφέρει είναι να κάνεις μια τρύπα στο νερό... Αν δεν ήμουν φυσικός, θα ήμουν μουσικός. Σκέπτομαι με μουσικό τρόπο. Βιώνω τις ονειροπολήσεις μου, δίνοντάς τους μουσική υπόσταση. Βλέπω τη ζωή μου με μουσικούς όρους.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 67.98 89.7%
vspuppy 63.62 92.7%
vspuppy 62.08 93.0%
jimrp 57.66 97.0%
huronhero 56.48 90.9%
vspuppy 55.82 90.7%
vspuppy 55.00 92.7%
vspuppy 54.43 92.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
arti.k 19.56 90.8%
naysiploos 21.46 90.4%
user566407 47.27 95.2%
user90021 34.71 86.3%
thanosj3 45.35 88.9%
user566407 42.22 95.2%
user84901 50.75 90.8%
dimkoul2005 30.79 90.1%