Βολταίρος

This quote was added by vspuppy
Οι ενάρετες γυναίκες μοιάζουν με τα ισπανικά σπίτια, που έχουν πολλές πόρτες και λίγα παράθυρα. Πολύ πιο εύκολο είναι να μπει κανείς στην καρδιά τους, παρά να δει τι γίνεται μέσα σ' αυτές.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 75.17 95.5%
btg1996 72.97 93.1%
vspuppy 70.08 98.4%
vspuppy 68.42 94.9%
jorto574 66.59 96.4%
vspuppy 65.96 95.0%
vspuppy 60.39 95.0%
vspuppy 59.18 93.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84901 50.30 94%
user84901 47.81 90.4%
xariklitsa 48.40 96.4%
user84901 48.16 96.0%
user84901 45.63 95.9%
user81275 37.98 90.9%
soulsiphon 58.25 91.8%
user81275 43.65 95.4%