Βολταίρος

This quote was added by vspuppy
Οι ενάρετες γυναίκες μοιάζουν με τα ισπανικά σπίτια, που έχουν πολλές πόρτες και λίγα παράθυρα. Πολύ πιο εύκολο είναι να μπει κανείς στην καρδιά τους, παρά να δει τι γίνεται μέσα σ' αυτές.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 75.17 95.5%
jorto574 66.59 96.4%
vspuppy 59.18 93.5%
mr._kk13 58.87 96.9%
user566407 54.96 96.4%
user566407 54.49 96.9%
makos 54.25 94.9%
user566407 53.83 98.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
xariklitsa 40.76 90.8%
xariklitsa 47.04 95.4%
giorgaras 44.08 95.9%
xariklitsa 38.70 91.3%
xariklitsa 43.38 94%
xariklitsa 45.29 96.9%
xariklitsa 35.78 89.2%
3intses 43.36 93.1%