Μολιέρος

This quote was added by vspuppy
Αν καθένας μας έχει περιβληθεί την ακεραιότητα, αν κάθε ψυχή είναι ακριβοδίκαια, ειλικρινής, ευγενική, οι άλλες αρετές μπορεί και να λείψουν, μιας και ο κύριος σκοπός τους είναι να μας κάνουν ν' αντέξουμε καρτερικά τις αδικίες των συνανθρώπων μας.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 66.48 94.3%
vspuppy 57.69 94.3%
mr._kk13 57.67 99.2%
huronhero 55.82 89.9%
jimrp 54.01 99.2%
btg1996 53.68 92.5%
vspuppy 53.22 92.5%
vspuppy 52.90 86.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
huronhero 55.82 89.9%
makiss__ 47.90 97.6%
makiss__ 44.85 97.2%
vspuppy 51.83 88.9%
makis73 40.83 96.9%
makis73 42.12 99.2%
makis73 36.78 90.1%
makis73 24.79 98.0%