Μολιέρος

This quote was added by vspuppy
Αν καθένας μας έχει περιβληθεί την ακεραιότητα, αν κάθε ψυχή είναι ακριβοδίκαια, ειλικρινής, ευγενική, οι άλλες αρετές μπορεί και να λείψουν, μιας και ο κύριος σκοπός τους είναι να μας κάνουν ν' αντέξουμε καρτερικά τις αδικίες των συνανθρώπων μας.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 77.82 93.6%
btg1996 75.97 97.6%
btg1996 70.98 92.9%
jorto574 66.48 94.3%
vspuppy 65.09 96.1%
vspuppy 63.77 94.0%
huronhero 61.38 96.9%
huronhero 58.41 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorto574 77.82 93.6%
btg1996 70.98 92.9%
vspuppy 65.09 96.1%
user81275 36.71 90.8%
vspuppy 52.11 87.3%
vspuppy 52.46 90.5%
vspuppy 63.77 94.0%
user81275 31.11 87.6%