Αγάθων

This quote was added by vspuppy
Τρία πράγματα πρέπει να θυμάται κανείς όταν βρίσκεται στην εξουσία: Ότι κυβερνάει ανθρώπους, ότι πρέπει να διαχειρίζεται την εξουσία σύμφωνα με το νόμο και ότι δεν θα κυβερνάει αιώνια.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 67.18 92.5%
jorto574 66.81 93.9%
vspuppy 65.50 94.4%
jorto574 65.29 92.9%
jimrp 65.18 98.4%
vspuppy 63.41 93.9%
vspuppy 63.39 97.9%
vspuppy 63.38 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
dimkoul2005 33.48 93.4%
dimkoul2005 33.83 95.8%
dimkoul2005 24.97 88.0%
user413238 37.68 96.3%
vspuppy 51.34 86.4%
vspuppy 59.71 87.3%
vspuppy 63.38 92.5%
user81275 46.64 96.8%