Μπεν Τζόνσον

This quote was added by vspuppy
Η καλή σύντροφος μοιάζει με τον κισσό που ομορφαίνει το κτίριο στο οποίο αναρριχάται, κι όσο ο χρόνος το ερειπώνει τόσο αυτός περιτυλίγεται πιο στενά και πιο στοργικά.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 91.57 98.2%
user87849 89.26 98.2%
jorto574 82.70 95.4%
user87849 80.09 91.8%
panostis 79.99 99.4%
jorto574 78.72 93.3%
panostis 78.46 97.1%
jorto574 75.58 92.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user798535 67.62 95.4%
jorjio8989 46.11 91.8%
user566407 63.77 96.5%
user566407 53.06 93.3%
jorjio8989 47.14 91.8%
jorjio8989 47.71 91.8%
ssteiiaa 44.46 83.6%
jorjio8989 42.79 90.3%