Μπεν Τζόνσον

This quote was added by vspuppy
Η καλή σύντροφος μοιάζει με τον κισσό που ομορφαίνει το κτίριο στο οποίο αναρριχάται, κι όσο ο χρόνος το ερειπώνει τόσο αυτός περιτυλίγεται πιο στενά και πιο στοργικά.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 91.57 98.2%
user87849 89.26 98.2%
jorto574 82.70 95.4%
user87849 80.09 91.8%
jorto574 78.72 93.3%
jorto574 75.58 92.8%
jorto574 74.48 96.5%
btg1996 73.79 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
dimkoul2005 30.34 90.3%
vspuppy 67.12 92.8%
user87849 80.09 91.8%
user87849 89.26 98.2%
user87849 91.57 98.2%
user413238 37.20 96%
eggienoodle 33.45 93.3%
vspuppy 51.60 81.9%