Μπεν Τζόνσον

This quote was added by vspuppy
Η καλή σύντροφος μοιάζει με τον κισσό που ομορφαίνει το κτίριο στο οποίο αναρριχάται, κι όσο ο χρόνος το ερειπώνει τόσο αυτός περιτυλίγεται πιο στενά και πιο στοργικά.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 78.72 93.3%
jorto574 75.58 92.8%
jorto574 74.48 96.5%
btg1996 68.12 91.3%
jorto574 68.11 96.6%
vspuppy 67.79 100%
vspuppy 63.43 96.0%
btg1996 63.38 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 60.92 95.4%
xariklitsa 44.77 92.8%
jorto574 78.72 93.3%
jorto574 75.58 92.8%
vspuppy 60.96 92.4%
user81275 43.70 94.4%
vspuppy 67.79 100%
vspuppy 61.40 98.2%