Οκτάβιο Παζ

This quote was added by vspuppy
Ο άνθρωπος, ο εφευρέτης ιδεών και μηχανημάτων, ο δημιουργός ποιημάτων και νόμων, είναι πλάσμα τραγικό και γελοίο. Είναι ένας ακατάπαυστος δημιουργός ερειπίων.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 66.20 93.5%
vspuppy 64.64 96.3%
huronhero 64.50 98.8%
vspuppy 62.64 93.5%
jimrp 62.41 96.9%
jimrp 61.93 98.8%
vspuppy 60.23 93.5%
vspuppy 59.97 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
panostis 50.44 88.8%
user566407 45.00 87.8%
iagerogiannis 58.84 94.6%
iagerogiannis 57.91 95.2%
iagerogiannis 59.44 97.5%
aggelos45 50.14 93.5%
aggelos45 42.45 85.9%
aggelos45 40.26 88.4%