Solaris - Stanisław Lem

This quote was added by panmaciek
Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 89.63 94.3%
mkrzempek 84.56 100%
t0mekju1ce 83.55 100%
mkrzempek 82.82 97.1%
montezuma 81.80 97.1%
mkrzempek 80.61 100%
mkrzempek 80.55 97.1%
michal6271 80.55 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 52.71 100%
luqa 59.36 100%
t0mekju1ce 77.14 95.4%
tomtommmm 42.37 89.7%
livingpharaoh 33.96 98.2%
livingpharaoh 34.03 98.8%
tomtommmm 41.29 91.2%
tomtommmm 39.83 91.7%