Solaris - Stanisław Lem

This quote was added by panmaciek
Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 89.63 94.3%
mkrzempek 84.56 100%
t0mekju1ce 83.55 100%
montezuma 81.80 97.1%
michal6271 80.55 94.9%
barty82 80.42 98.8%
duszeks 79.86 98.2%
panmaciek 75.86 99.4%
xkali 75.00 99.4%
user83229 72.91 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 71.47 94.3%
luqa 59.35 97.6%
luqa 55.49 91.7%
user232745 45.71 94.9%
mattc 55.13 93.3%
auranoth 49.79 88.8%
urepi 39.65 86.5%
auranoth 62.04 95.4%