Solaris - Stanisław Lem

This quote was added by panmaciek
Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 89.63 94.3%
mkrzempek 84.56 100%
mkrzempek 82.82 97.1%
montezuma 81.80 97.1%
mkrzempek 80.61 100%
montezuma 80.48 98.8%
barty82 80.42 98.8%
mkrzempek 80.23 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
ominous_gremlin 45.28 94.9%
barto1 72.85 97.6%
luqa007 39.94 97.1%
belzeb 29.20 81.5%
nomos97 51.27 93.8%
user83229 72.91 94.9%
adr8688 64.19 94.9%
user654925 23.61 81.1%