Solaris - Stanisław Lem

This quote was added by panmaciek
Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jccsilver 89.63 94.3%
mkrzempek 84.56 100%
mkrzempek 82.82 97.1%
montezuma 81.80 97.1%
mkrzempek 80.61 100%
mkrzempek 80.55 97.1%
montezuma 80.48 98.8%
barty82 80.42 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
livingpharaoh 19.36 93.3%
triggxrxdbxy 60.26 91.7%
triggxrxdbxy 63.16 94.3%
gohm 30.60 97.1%
luqa007 57.93 97.1%
virus44 40.90 92.7%
virus44 35.41 87.0%
user654925 44.58 87.4%