Ήταν κάποτε δυο άνθρωποι - Βόλφγκανγκ Μπορ

This quote was added by roni_jorgio
Ήταν κάποτε δυο άνθρωποι. Δυο χρονών δέρνονταν με τα χέρια. Δώδεκα χρονών δέρνονταν με ραβδιά και πετούσαν πέτρες. Είκοσι δυο χρονών χτυπιόντουσαν με ντουφέκια. Σαράντα δυο χρονών έριχναν βόμβες. Εξήντα δυο χρονών έπαθαν μόλυνση. Ογδόντα δυο χρονών πέθαναν. Θάβονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Όταν μετά από εκατό χρονιά ένα σκουλήκι πέρασε, τρώγοντας από τα δυο μνήματα, καθόλου δεν αντιλήφτηκε ότι εδώ είχαν ταφεί δυο διαφορετικοί άνθρωποι. Ήταν η ίδια γη. Παντού η ίδια γη.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 52.64 94.3%
jimrp 50.11 99.6%
jimrp 49.52 98.8%
jimrp 43.85 96.9%
user566407 43.35 97.5%
jimrp 42.68 95.0%
jimrp 41.15 96.6%
user566407 40.81 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 52.64 94.3%
user564078 36.22 91.0%
treisintses 37.77 94.8%
user566407 38.88 94.4%
treisintses 36.68 96.3%
treisintses 33.61 93.1%
jimrp 49.52 98.8%
jimrp 50.11 99.6%