harctéri beszéd - Calgacus

This quote was added by typeantics
Vagy azt hiszitek, hogy a rómaiak ugyanolyan bátrak háborúban, mint amilyen zabolátlanok békében? A mi meghasonlásaink és viszálykodásaink tették őket híressé, ellenfeleik hibáiból kovácsolnak seregüknek dicsőséget.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 75.39 95.6%
user87173 75.08 97.7%
szalaiak 67.91 96.0%
scorpy 59.39 89.6%
scorpy 54.73 88.8%
scorpy 53.61 90.0%
user627574 48.18 96.4%
user627574 46.33 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
hoonicat 75.39 95.6%
benedeksimo 43.05 94.3%
user87173 75.08 97.7%
confxx 21.05 86.4%
user627574 36.96 88.5%
koochan 38.70 87.4%
user627574 48.18 96.4%
confxx 11.61 92.7%