harctéri beszéd - Calgacus

This quote was added by typeantics
Vagy azt hiszitek, hogy a rómaiak ugyanolyan bátrak háborúban, mint amilyen zabolátlanok békében? A mi meghasonlásaink és viszálykodásaink tették őket híressé, ellenfeleik hibáiból kovácsolnak seregüknek dicsőséget.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
szalaiak 67.91 96.0%
user627574 42.29 95.1%
user627574 41.38 99.5%
user627574 41.31 95.1%
user627574 40.97 98.6%
user627574 37.02 93.1%
gepelomaisztro 35.98 98.6%
gepelomaisztro 35.15 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
szalaiak 67.91 96.0%
user627574 37.02 93.1%
user627574 41.31 95.1%
user627574 42.29 95.1%
gepelomaisztro 33.82 96.4%
gepelomaisztro 31.98 96.8%
gepelomaisztro 35.98 98.6%
gepelomaisztro 35.15 97.7%