harctéri beszéd - Calgacus

This quote was added by typeantics
Vagy azt hiszitek, hogy a rómaiak ugyanolyan bátrak háborúban, mint amilyen zabolátlanok békében? A mi meghasonlásaink és viszálykodásaink tették őket híressé, ellenfeleik hibáiból kovácsolnak seregüknek dicsőséget.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
hoonicat 87.28 98.6%
paralysis 79.87 99.5%
hoonicat 75.39 95.6%
user87173 75.08 97.7%
szalaiak 67.91 96.0%
scorpy 59.39 89.6%
koochan 58.62 93.9%
scorpy 54.73 88.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
dbvzr 25.71 95.1%
user90663 43.07 89.0%
dbvzr 24.94 96.0%
paralysis 79.87 99.5%
hcs42 33.36 96.8%
koochan 58.62 93.9%
user90663 34.97 83.8%
trojaifanyul 53.24 92.3%