Winston Churchill

This quote was added by typeantics
Egy politikusnak meg kell tudnia mondani, hogy mi fog történni holnap, a következő héten, hónapban vagy évben. És később meg kell tudnia magyarázni, hogy ezek miért nem történtek meg.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
paralysis 91.51 100%
szkatalin29 90.79 97.8%
szkatalin29 86.48 95.8%
extracher99 81.11 99.5%
koochan 70.11 97.3%
riccy637 69.35 97.3%
extracher99 68.86 97.9%
rage41 67.82 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
rage41 65.82 92.4%
user627574 54.85 96.8%
user627574 58.53 98.4%
user627574 53.53 91.5%
extracher99 68.86 97.9%
extracher99 81.11 99.5%
extracher99 38.97 97.9%
user627574 53.38 90.1%