De pelgrimstocht naar Santiago - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Als je reist, voel je je herboren. Je belandt in totaal nieuwe situaties, de dagen gaan veel langzamer voorbij en meestal versta je de taal die de mensen spreken niet. Precies zoals een kind dat net uit de moederschoot is gekomen. Daardoor hecht je veel meer belang aan de dingen die je omringen, want daar hangt je eigen overleving van af. Je stelt je opener tegenover mensen op en je verwelkomt kleine gunsten met grote vreugde, alsof het gebeurtenissen zijn die je voor altijd moet onthouden.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
massim 92.29 99.2%
donny008813 88.65 97.8%
massim 88.16 97.8%
dvorakker 87.04 96.1%
massim 86.81 98.2%
massim 83.21 99.4%
nielsvandepas 80.07 97.3%
xmasterofkeysx 75.85 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
hotcola 64.99 94.7%
massim 92.29 99.2%
massim 88.16 97.8%
foxwell_1454 69.39 96.9%
foxwell_1454 60.38 92.2%
massim 86.81 98.2%
massim 83.21 99.4%
dvorakker 87.04 96.1%