Flaneren - Pierre Sansot

This quote was added by mitsjka
Flaneren is niet de tijd opschorten maar zich eraan aanpassen zonder dat hij ons opjaagt. Het houdt in dat we beschikbaar zijn en uiteindelijk dat we de wereld niet meer aan onze wil willen onderwerpen. Over de goederen laten we onze blik dwalen zonder per se het verlangen te koesteren ze te kopen. De gezichten bekijken we onopvallend en we proberen niet de aandacht van de mensen te trekken. Vrijuit, langzaam lopen in een gehaaste stad, slechts waarde hechten aan het wonder van het moment zelf.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 112.19 98.6%
wissam 100.77 97.8%
dvorakker 90.98 97.3%
dvorakker 90.37 96.9%
erikvdplas 89.83 93.3%
ferryfast 88.34 94.9%
massim 88.02 97.5%
xmasterofkeysx 86.50 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
basthijssen 73.38 96.5%
njits2 79.60 95.6%
lizedemuynck2006 26.98 90.7%
njits2 78.52 94.7%
njits2 77.82 96.1%
whitefangnew 46.78 95.2%
njits2 75.77 94.7%
njits2 73.86 95.0%