Een koffer met poep 1 - Kees van Kooten

This quote was added by mitsjka
Omdat niemand de hond en de kinderen wou hebben met onze vakantie, hebben B. en ik voor twee weken zo'n moderne Kampeerbus gehuurd waar alles dan in godsnaam maar in mee moest, plus de stapel leesboeken die het hele jaar was blijven liggen, voor 's avonds voor lekker te lezen aan de praktiese vouwtafel wanneer de kinderen, moegetekend, heerlijk zouden slapen in de 'grappige bult' boven de cabine.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
sebs89 118.44 97.1%
dvorakker 98.06 99.0%
wissam 95.25 95.5%
wissam 93.57 96.4%
dvorakker 91.36 97.1%
ferryfast 82.45 93.4%
massim 79.83 96.4%
donny008813 79.81 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user82606 51.12 91.1%
rubecula 61.92 93.7%
ferryfast 82.45 93.4%
909rat 46.61 88.5%
gosugoyangi 52.50 96.9%
nyvektims 62.45 97.3%
gosugoyangi 53.03 89.8%
gosugoyangi 49.52 93.7%