Pogingen iets van het leven te maken 4 - Hendrik Groen

This quote was added by mitsjka
In plaats van nog harder te lachen, mompelde ik excuses. Ik, Hendrikus Gerardus Groen, ben namelijk altijd correct, innemend, vriendelijk, beleefd en behulpzaam. Niet omdat ik dat ook allemaal ben maar omdat ik niets anders durf te zijn. Zelden zeg ik wat ik zeggen wil. Altijd kies ik voor de veilige weg. Mijn specialiteit: het sparen van zowel de kool als de geit. Mijn ouders hadden een vooruitziende blik toen ze mij Hendrik noemden: veel braver zul je ze niet snel tegen komen.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 91.80 94.9%
dvorakker 83.36 97.4%
lieven93 82.41 94.9%
kawouter 80.73 98.8%
jpvloeimans 72.68 95.7%
donny008813 68.77 90.6%
hotcola 62.54 95.3%
hotcola 61.85 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 51.18 94.3%
jpvloeimans 72.68 95.7%
whitegraphite 46.29 86.3%
lindaopinternet 45.98 98.8%
whitegraphite 55.39 89.1%
mursa636 43.08 92.9%
lieven93 82.41 94.9%
turris 25.75 96.8%