Rasmus en de landloper 5 - Astrid Lindgren

This quote was added by mitsjka
Rasmus zat op zijn vertrouwde plekje boven in de lindeboom te denken aan dingen die er niet moesten zijn. Allereerst aardappelen! Natuurlijk wel gekookte aardappelen met jus die je op zondag te eten kreeg. Maar als ze op het aardappelveldje groeiden en gerooid moesten worden - dan moesten ze er niet zijn. Juffrouw Haviks kon je ook best missen. Want zij was het die altijd zei: "Wij gaan morgen de hele dag aardappels rooien."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
donny008813 80.96 96.2%
donny008813 77.07 94.9%
letitia 73.84 96.6%
donny008813 68.43 91.1%
sirge0rge 63.09 88.4%
henri 62.93 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
letitia 73.84 96.6%
donny008813 77.07 94.9%
henri 62.93 94.5%
donny008813 80.96 96.2%
donny008813 68.43 91.1%
sirge0rge 63.09 88.4%