De acht bergen 1 - Paulo Coelho

This quote was added by mitsjka
Mijn vader had in de bergen zo zijn eigen manier van wandelen. Daar was weinig meditatiefs aan, het was een en al eigenzinnigheid en bravoure. Hij klom zonder zijn krachten te doseren, ging altijd met iemand of iets de strijd aan en als hij het pad te lang vond, klom hij gewoon recht omhoog. Als je met hem mee was, was het verboden te pauzeren en verboden te klagen over honger, vermoeidheid of kou, maar een lied zingen mocht wel, vooral als het onweerde of als er dichte mist hing.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
wissam 105.19 97.8%
wissam 101.51 98.2%
wissam 101.12 95.8%
bamiboy 100.88 94.4%
dvorakker 93.05 97%
dvorakker 92.97 97%
dvorakker 91.02 97.2%
dvorakker 88.20 96.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
wahva341 48.39 97.6%
mursa636 58.50 96.0%
wahva341 49.72 95.3%
turris 50.26 93.8%
myself 59.73 97.6%
909rat 56.71 93.1%
myself 57.09 94.4%
myself 61.80 97.6%