De helaasheid der dingen 3 - Dimitri Verhulst

This quote was added by mitsjka
De eerste tragedie in de geschiedenis van de Tour de France (editie Potreloise) speelde zich af bij het veertiende glas. Wilfried, nochtans geboortig uit een familie Duitsgezinden en logischerwijs een bierdrinker van natuur en filosofie, tuimelde opeens van zijn stoel en raakte daar slechts met de grootste moeite weer op. Over zijn volgende pils deed hij meer dan een uur, met aandoenlijk kleine slokjes, net een kind dat leerde drinken. En uiteindelijk gaf hij verstandig op.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user929894 81.86 95.6%
massim 81.21 95.7%
jurgen 67.43 96.2%
donny008813 67.33 92.3%
maxdl39 64.85 93.0%
gosugoyangi 42.27 93.2%
909rat 40.58 87.7%
nielsvandepas 40.43 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
gosugoyangi 42.27 93.2%
909rat 40.58 87.7%
nielsvandepas 40.43 97.6%
909rat 37.00 87.9%
909rat 37.66 87.7%
909rat 38.80 91.6%
909rat 30.59 84.7%
user79175 23.52 85.0%