Bodil Jönsson

This quote was added by user71280
Att komma ner i djup koncentration kan kräva en ställtid på timmar eller dagar, veckor eller rent av månader. Har du nått en sådan koncentration, kan den rimligen inte bara slängas bort genom att du hela tiden skall vara tillgänglig för störningar som till exempel mobiltelefon eller mail.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
missfaxe 78.65 99.3%
missfaxe 72.31 97.3%
missfaxe 71.84 97.0%
missfaxe 71.51 93.8%
user71280 69.17 93.8%
user71280 67.15 94.1%
user71280 66.90 95.4%
user71280 64.94 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
vanos 36.21 86.1%
irina.ch 42.26 95.7%
mjm 44.81 96.3%
user71280 67.15 94.1%
mjm 43.90 97.0%
mjm 41.99 95.4%
tobo 53.70 86.3%
missfaxe 71.84 97.0%