Mihály Csíkszentmihályi

This quote was added by user71280
Vad jag "upptäckte" var att lycka inte är någonting som bara händer. Den är inte resultatet av tur eller tillfälligheter. Den är ingenting man kan köpa för pengar eller kommendera fram med hjälp av makt. Den beror inte i och för sig på yttre händelser utan snarare på hur vi tolkar dem. Lyckan är i själva verket ett tillstånd som var och en av oss måste förbereda, vårda och personligen försvara. De människor som lär sig att kontrollera inre upplevelse kommer att kunna påverka sin livskvalitet, vi.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
panna727 93.23 97.9%
panna727 83.10 96.0%
missfaxe 62.65 95.1%
user71280 61.47 92.1%
nosaaki 59.37 96.4%
user71280 58.97 91.4%
user71280 57.65 89.9%
tobo 53.07 86.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
mjm 43.45 95.8%
panna727 83.10 96.0%
panna727 93.23 97.9%
nosaaki 59.37 96.4%
tobo 53.07 86.7%
user71280 61.47 92.1%
tobo 50.14 92.1%
missfaxe 62.65 95.1%