Mihály Csíkszentmihályi

This quote was added by user71280
Tvärt emot vad för det mesta tror är dessa de bästa stunderna i vårt liv inte passiva, mottagande, avslappnade ögonblick - även om sådana upplevelser också kan kännas behagliga om vi arbetat hårt för att uppnå dem. De bästa ögonblicken inträffar vanligen när en människa tänjer sin kropp och själ till det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma någonting svårt eller eftersträvansvärt.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
spoomer 92.86 95.5%
missfaxe 68.76 96.9%
missfaxe 65.63 96.2%
sajhe 63.53 88.2%
sajhe 63.30 88.9%
user71280 62.82 92.0%
user71280 61.95 93.7%
user71280 59.69 90.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
spoomer 92.86 95.5%
sajhe 59.65 86.9%
sajhe 63.53 88.2%
tobo 47.82 84.3%
tobo 42.72 82.2%
missfaxe 68.76 96.9%
user71280 62.82 92.0%
user71280 59.69 90.3%