Mihály Csíkszentmihályi

This quote was added by user71280
Detta innefattar att förvandla livet till en enda flowupplevelse. Om en människa bestämmer sig för att uppnå ett tillräckligt svårt mål, från vilket alla andra delmål följer och hon investerar all sin energi i att utveckla de färdigheter som behövs för att nå det målet kommer hennes handlingar och känslor vara i harmoni med varandra, och olika delar av livet kommer att hänga samman med varandra - och varje aktivitet kommer att vara meningsfull i nuet lika väl som i det förflutna och i framtiden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user71280 63.14 93.1%
user71280 58.98 91.8%
sajhe 58.60 88.6%
nosaaki 58.13 97.1%
user71280 56.99 92.3%
user71280 56.67 87.7%
user71280 55.96 91.1%
tobo 52.53 88.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user71280 63.14 93.1%
sajhe 58.60 88.6%
mjm 42.59 96.7%
mjm 41.05 94.2%
mjm 42.43 97.3%
lexa_te 21.96 93.8%
tobo 52.53 88.5%
nosaaki 58.13 97.1%