Mihály Csíkszentmihályi

This quote was added by user71280
Detta innefattar att förvandla livet till en enda flowupplevelse. Om en människa bestämmer sig för att uppnå ett tillräckligt svårt mål, från vilket alla andra delmål följer och hon investerar all sin energi i att utveckla de färdigheter som behövs för att nå det målet kommer hennes handlingar och känslor vara i harmoni med varandra, och olika delar av livet kommer att hänga samman med varandra - och varje aktivitet kommer att vara meningsfull i nuet lika väl som i det förflutna och i framtiden.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 111.11 98.2%
mafuso 108.30 96.5%
mafuso 107.72 98.8%
mafuso 106.95 97.8%
mafuso 104.71 98.6%
frankfrallannilsson 104.08 98.2%
mafuso 103.81 97.9%
mafuso 102.74 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 111.11 98.2%
johnnordstrand 47.23 98.8%
mafuso 100.50 97.3%
frankfrallannilsson 90.34 95.2%
frankfrallannilsson 99.95 98.8%
s_time 53.03 97.9%
romek 81.57 97.8%
romek 81.36 97.5%