Granice putovanja - Jules Verne

This quote was added by mentoly
Koliko još možemo ići? Gdje su konačne granice u potrazi za putovanjima? Hoće li čovječanstvo biti zadovoljno samo kada putovanja u svemir postanu lako dostupna i pristupačna?

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user72235 35.51 92.1%
user73542 19.93 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user72235 35.51 92.1%
user73542 19.93 99.4%