Polska mądrość

This quote was added by speciality
Jak cię widzą, tak cię piszą. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Gdyby kózka nie skakała, to by smutne życie miała. Swój ciągnie do swojego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 94.15 98.1%
mkrzempek 92.81 99.4%
montezuma 90.87 98.7%
montezuma 89.56 100%
montezuma 89.20 98.1%
mkrzempek 89.19 98.7%
mkrzempek 88.91 97.5%
mkrzempek 87.69 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 25.81 93.9%
bertold42 43.52 97.5%
gohm 26.14 98.7%
gohm 22.57 92.4%
user654925 45.33 85.6%
astrofobia 45.91 97.5%
user654925 47.66 87.1%
kaktyuss 63.57 94.5%