Dobrý voják Švejk na policejním ředitelství - Jaroslav Hašek

This quote was added by serg.ppz
A vyjmenoval nyní Švejkovi celou řadu různých zločinů, začínaje velezrádou a konče urážkou Jeho Veličenstva a členů císařského domu. Ve středu té skupiny skvělo se schvalování zavraždění arcivévody Ferdinanda, odkud vycházela větev s novými zločiny, mezi kterými zářil zločin pobuřování, poněvadž se to všechno stalo ve veřejné místnosti.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
liazien 64.84 96.9%
halloweenjack 62.46 94.9%
liazien 59.53 97.1%
koochan 51.51 93.4%
halloweenjack 50.14 88.5%
user79107 47.55 95.5%
user78990 47.37 99.7%
user78990 40.69 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gowsty 35.03 92.6%
gowsty 36.92 94.2%
anik096 37.07 95.2%
liazien 64.84 96.9%
liazien 59.53 97.1%
koochan 51.51 93.4%
user276637 25.44 97.4%
user276637 22.24 96.8%