Σίγκμουντ Φρόιντ

This quote was added by vspuppy
Ο άνθρωπος που κατακτάει δραστήρια το αντικείμενο της ερωτικής του επιθυμίας, δείχνει συνήθως την ίδια δραστηριότητα και την ίδια επιμονή στην επιδίωξη και των άλλων σκοπών της ζωής του.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 76.85 93.9%
btg1996 75.73 94.4%
vspuppy 74.86 98.9%
vspuppy 69.16 97.9%
vspuppy 63.73 93.0%
vspuppy 62.43 93.5%
user83334 62.19 97.4%
jimrp 61.24 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user81275 40.47 90.3%
user84901 37.93 91.6%
xariklitsa 43.83 93%
user81275 50.76 96.4%
user81275 41.88 92.6%
vspuppy 69.16 97.9%
user81275 38.18 91.2%
user81275 42.63 96.9%