Σίγκμουντ Φρόιντ

This quote was added by vspuppy
Τα μεγάλο ερώτημα, στο οποίο δεν έχω καταφέρει ν' απαντήσω, παρά τα τριάντα χρόνια έρευνας στη γυναικεία ψυχή, είναι "Τι θέλει μια γυναίκα;"

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


user83772 1 year, 7 months ago
Το αντί για Τα

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 79.19 97.2%
btg1996 76.07 98.6%
btg1996 73.40 97.2%
panostis 72.82 99.3%
panostis 70.54 95.9%
iagerogiannis 66.72 97.9%
panostis 65.22 94.0%
user798535 65.03 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 42.19 89.2%
jorjio8989 23.92 90.9%
user798535 59.09 96.6%
user798535 65.03 100%
user798535 51.65 95.9%
user798535 59.15 97.9%
user798535 57.11 98.6%
user798535 53.22 96.6%