Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στ' αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόληψη στη χώρα, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου, και σωφροσύνη σ' ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 65.29 92.6%
mr._kk13 51.19 99.6%
mr._kk13 50.35 94.8%
makiss__ 47.57 96.3%
mr._kk13 46.60 96.7%
vspuppy 45.18 88.4%
vspuppy 43.13 83.6%
huronhero 38.30 88.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 47.57 96.3%
huronhero 38.30 88.4%
makis73 37.97 96.0%
makis73 33.92 94.4%
jorto574 65.29 92.6%
vspuppy 43.13 83.6%
mr._kk13 50.35 94.8%
mr._kk13 46.60 96.7%