Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στ' αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόληψη στη χώρα, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου, και σωφροσύνη σ' ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 72.78 94.8%
vspuppy 65.95 95.2%
iagerogiannis 65.75 97.5%
btg1996 65.43 91.8%
jorto574 65.29 92.6%
panostis 63.22 94.8%
user798535 62.89 97.1%
iagerogiannis 62.61 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 27.55 96.7%
user566407 54.10 97.1%
big_daddy_yeet 38.63 95.6%
user798535 62.89 97.1%
vspuppy 53.00 88.7%
user798535 56.34 98.3%
user798535 59.62 98.7%
user798535 58.53 95.9%