Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η εγκράτεια βάζει ξύλα στη φωτιά, τρόφιμα στην αποθήκη, αλεύρι στ' αμπάρι, λεφτά στο πορτοφόλι, υπόληψη στη χώρα, χαρά στο σπίτι, ρούχα στα παιδιά, δύναμη στο κορμί, ορθή κρίση στο νου, και σωφροσύνη σ' ολόκληρο το κοινωνικό οικοδόμημα.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user87849 72.78 94.8%
vspuppy 65.95 95.2%
btg1996 65.43 91.8%
jorto574 65.29 92.6%
vspuppy 61.97 93.3%
vspuppy 57.22 89.4%
vspuppy 56.36 92.6%
vspuppy 55.77 89.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user87849 72.78 94.8%
user84901 49.85 94.0%
user84901 50.14 93.7%
vspuppy 50.99 90.2%
vspuppy 65.95 95.2%
vspuppy 57.22 89.4%
user81275 47.45 97.9%
vspuppy 61.97 93.3%