Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η δικαιοσύνη είναι αυστηρή υποχρέωση ανάμεσα σε γειτονικά έθνη, καθώς είναι και ανάμεσα στους πολίτες κάθε έθνους. Ένας ληστής είναι το ίδιο ληστής όταν ανήκει σε μια συμμορία ληστών ή ληστεύει μονάχος του. Το ίδιο και ένα έθνος όταν κάνει ένα άδικο πόλεμο δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη συμμορία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
thefiretyper 75.89 94.1%
panostis 73.27 95.9%
jorto574 72.55 95.0%
panostis 71.03 98.1%
rctzitziri 70.04 97.7%
panostis 69.05 98.7%
panostis 67.32 93.2%
vspuppy 66.39 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
panostis 73.27 95.9%
user566407 49.58 93.3%
rctzitziri 70.04 97.7%
user566407 49.94 93.5%
thefiretyper 75.89 94.1%
martinis 41.11 86.7%
martinis 41.95 90.0%
panostis 64.61 93.3%