Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η δικαιοσύνη είναι αυστηρή υποχρέωση ανάμεσα σε γειτονικά έθνη, καθώς είναι και ανάμεσα στους πολίτες κάθε έθνους. Ένας ληστής είναι το ίδιο ληστής όταν ανήκει σε μια συμμορία ληστών ή ληστεύει μονάχος του. Το ίδιο και ένα έθνος όταν κάνει ένα άδικο πόλεμο δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη συμμορία.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
thefiretyper 75.89 94.1%
panostis 73.27 95.9%
jorto574 72.55 95.0%
panostis 71.03 98.1%
rctzitziri 70.04 97.7%
panostis 69.05 98.7%
panostis 67.32 93.2%
user798535 66.80 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user798535 64.86 97.7%
user798535 56.62 93.0%
user798535 59.78 96.8%
user798535 60.06 95.6%
user798535 53.42 95.6%
user798535 66.80 99.0%
user798535 64.04 98.1%
user798535 58.87 95.9%