Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η δικαιοσύνη είναι αυστηρή υποχρέωση ανάμεσα σε γειτονικά έθνη, καθώς είναι και ανάμεσα στους πολίτες κάθε έθνους. Ένας ληστής είναι το ίδιο ληστής όταν ανήκει σε μια συμμορία ληστών ή ληστεύει μονάχος του. Το ίδιο και ένα έθνος όταν κάνει ένα άδικο πόλεμο δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη συμμορία.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
jorto574 65.37 94.7%
huronhero 64.09 96.8%
vspuppy 59.02 92.1%
vspuppy 56.85 91.3%
vspuppy 52.29 90.2%
johnkoutsou 51.34 93.8%
huronhero 50.90 97.4%
vspuppy 48.62 89.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
makiss__ 47.23 90.2%
kling 46.83 89.7%
huronhero 64.09 96.8%
huronhero 50.90 97.4%
makiss__ 47.56 96.5%
makis73 41.06 100%
makis73 44.99 95.0%
makis73 39.99 95.6%