Βενιαμίν Φραγκλίνος

This quote was added by vspuppy
Η δικαιοσύνη είναι αυστηρή υποχρέωση ανάμεσα σε γειτονικά έθνη, καθώς είναι και ανάμεσα στους πολίτες κάθε έθνους. Ένας ληστής είναι το ίδιο ληστής όταν ανήκει σε μια συμμορία ληστών ή ληστεύει μονάχος του. Το ίδιο και ένα έθνος όταν κάνει ένα άδικο πόλεμο δεν είναι τίποτε άλλο από μια μεγάλη συμμορία.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
vspuppy 65.99 95.0%
jorto574 65.37 94.7%
vspuppy 64.75 95.9%
huronhero 64.09 96.8%
vspuppy 62.49 94.1%
vspuppy 61.11 92.9%
vspuppy 59.95 95.3%
user83334 59.58 94.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
xariklitsa 44.07 91.6%
xariklitsa 44.82 95.6%
user84901 43.51 92.7%
user84901 40.75 90.7%
user81275 42.76 95.6%
user84901 36.31 91.0%
user81275 47.99 94.1%
user81275 48.54 95.0%