Öze Dönüş - Ali Şeriati

This quote was added by aep44
Afrikalı yerlilerin elbiseleri yoktur. Emperyalistler normal yollarla onların zevklerini değiştiremezler; dolayısıyla yerli halk kendi bez parçalarını üzerilerinden çıkarıp ithal malı kumaş ve bezleri örtünmezler. Öyleyse oraya önce kilise gitmeli ve onları Tanrı'nın ve İncil'in dinine inandırarak hidayete erdirmeli! Bu durumda namus ve haya kavramlarının ne anlama geldiğini öğrenen Afrikalılar mecburen kalmalı ve elbise giymeli! Bütün bu çabalar, Longshair ile Manchester mencusat ürünlerinin Af.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
profiterolll 65.20 99.4%
profiterolll 54.19 95.4%
omerbustun 50.74 91.6%
omerbustun 50.10 93.9%
omerbustun 49.48 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 50.74 91.6%
omerbustun 49.48 93.6%
omerbustun 50.10 93.9%
profiterolll 65.20 99.4%
profiterolll 54.19 95.4%