Ece Temelkuran - Muz Sesleri

This quote was added by aep44
Her ilişkinin gizli bir mezarlığı vardır. Eğer iki kişiden biri bu mezarlığı yalnız ziyaret etmeye başlamışsa pek yakında o mezarlık, ilişkinin de ebedi istiratgahı olacak demektir.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
profiterolll 56.92 96.8%
omerbustun 54.01 90.0%
sabertooth 23.50 86.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
omerbustun 54.01 90.0%
profiterolll 56.92 96.8%
sabertooth 23.50 86.6%