Fryderyk Chopin

This quote was added by igorstrawinsky
Moje zdrowie nędzne. Wesoły jestem zewnątrz, szczególnie między swoimi, ale w środku coś mnie morduje - jakieś przeczucie, niepokoje, sny albo bezsenność - tęsknota - obojętność - chęć życia, a w moment chęć śmierci - jakiś słodki pokój, jakieś odrętwienie, nieprzytomność umysłu, a czasem dokładna pamięć mnie dręczy. Kwaśno mi, gorzko, słono, jakaś szkaradna mieszanina uczuć mną włada.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 78.19 98.5%
montezuma 73.29 99.2%
montezuma 71.86 97%
montezuma 67.90 95.8%
xkali 67.52 96.3%
user83229 66.05 93.5%
xkali 64.68 96.8%
adr8688 62.88 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 41.50 95.6%
pl2137 39.02 96.8%
pl2137 33.38 94.2%
linctroll 60.72 94.6%
dorota410 31.90 87.7%
dorota410 23.74 80.9%
livingpharaoh 24.13 91.6%
kamil0301 53.59 95.3%