Fryderyk Chopin

This quote was added by igorstrawinsky
Moje zdrowie nędzne. Wesoły jestem zewnątrz, szczególnie między swoimi, ale w środku coś mnie morduje - jakieś przeczucie, niepokoje, sny albo bezsenność - tęsknota - obojętność - chęć życia, a w moment chęć śmierci - jakiś słodki pokój, jakieś odrętwienie, nieprzytomność umysłu, a czasem dokładna pamięć mnie dręczy. Kwaśno mi, gorzko, słono, jakaś szkaradna mieszanina uczuć mną włada.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 78.19 98.5%
montezuma 73.29 99.2%
montezuma 71.86 97%
montezuma 67.90 95.8%
user83229 66.05 93.5%
adr8688 62.88 95.1%
adr8688 61.64 97%
adr8688 60.47 95.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user450014 13.92 92.6%
luki308 40.82 86.7%
krzysiekh 52.63 96.8%
krzysiekh 51.21 95.8%
krzysiekh 48.11 95.1%
belzeb 28.47 85.9%
adr8688 60.47 95.1%
adr8688 62.88 95.1%