Fryderyk Chopin

This quote was added by igorstrawinsky
Moje zdrowie nędzne. Wesoły jestem zewnątrz, szczególnie między swoimi, ale w środku coś mnie morduje - jakieś przeczucie, niepokoje, sny albo bezsenność - tęsknota - obojętność - chęć życia, a w moment chęć śmierci - jakiś słodki pokój, jakieś odrętwienie, nieprzytomność umysłu, a czasem dokładna pamięć mnie dręczy. Kwaśno mi, gorzko, słono, jakaś szkaradna mieszanina uczuć mną włada.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 78.83 95.6%
montezuma 78.19 98.5%
t0mekju1ce 73.64 95.3%
xkali 67.52 96.3%
user83229 66.05 93.5%
mattc 64.02 98.0%
adr8688 62.88 95.1%
linctroll 60.72 94.6%
ardis 58.74 98.7%
koochan 57.97 93.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 50.78 97%
mattc 64.02 98.0%
mattc 60.42 96.3%
auranoth 44.47 90.9%
koochan 57.97 93.1%
tomtommmm 35.31 91.5%
tomtommmm 28.38 90.0%
tomtommmm 37.58 96.0%