O miłości - Platon

This quote was added by igorstrawinsky
Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.43 99.5%
duszeks 90.45 97.5%
michal6271 90.16 98.0%
t0mekju1ce 87.40 99.5%
panmaciek 83.72 98.0%
c0il 79.04 97%
mkrzempek 77.20 98.0%
xkali 75.29 98.5%
xerpenta 71.77 98.0%
rejent 69.30 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user232745 44.28 94.6%
user232745 42.10 96.5%
mattc 66.19 99.0%
mattc 61.02 94.2%
auranoth 65.48 96.0%
auranoth 52.67 89.0%
auranoth 62.58 95.6%
auranoth 55.05 93.7%