O miłości - Platon

This quote was added by igorstrawinsky
Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.43 99.5%
montezuma 91.88 99.0%
montezuma 90.12 98.0%
montezuma 89.66 98.0%
montezuma 89.53 97%
montezuma 89.13 98.0%
montezuma 87.76 98.5%
montezuma 85.94 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 64.49 97%
luqa007 67.26 96.5%
user368221 47.50 92.4%
luqa 53.78 95.1%
luqa 59.86 99.0%
user654925 41.02 91.9%
mr-kamyk 21.92 99.0%
krzysiekh 52.89 100%