O miłości - Platon

This quote was added by igorstrawinsky
Bo dobrze i pięknie zrobiona rzecz dobrą się staje; niedobrze zrobiona jest złą. Tak więc i kochanie, i Eros nie każdy jest piękny i uwielbienia wart, lecz ten tylko, co piękny rozpłomienia żar.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.43 99.5%
montezuma 91.88 99.0%
duszeks 90.45 97.5%
michal6271 90.16 98.0%
montezuma 90.12 98.0%
montezuma 89.66 98.0%
montezuma 89.53 97%
montezuma 89.13 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
yeegozaurus 45.73 89.8%
luqa 53.52 98.5%
t0mekju1ce 79.05 99.5%
luqa 52.90 94.2%
t0mekju1ce 80.10 97.5%
michal6271 90.16 98.0%
michal6271 84.89 95.6%
michal6271 76.62 98.0%