Obrona Sokratesa - Platon

This quote was added by igorstrawinsky
Odzywa się we mnie głos jakiś wewnętrzny, który, ilekroć się odzywa, odwodzi mię zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili zamierzam czynić, sam jednak nie pobudza mię do niczego...

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 93.88 98.9%
montezuma 87.71 96.3%
montezuma 86.81 98.4%
montezuma 86.66 93.8%
montezuma 84.58 98.9%
montezuma 83.65 99.4%
montezuma 83.23 99.4%
mkrzempek 82.41 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
mdziecielski 51.54 95.7%
montezuma 83.23 99.4%
user654925 30.26 90.0%
adr8688 60.53 91.4%
montezuma 78.56 98.9%
adr8688 66.19 95.7%
adr8688 56.42 92.3%
adr8688 52.42 90.5%