Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 93.60 100%
montezuma 91.91 98.5%
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 90.62 98.5%
montezuma 89.23 99.0%
montezuma 89.11 100%
montezuma 87.03 99.0%
mkrzempek 86.58 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 91.91 98.5%
montezuma 90.62 98.5%
montezuma 87.03 99.0%
slvco 39.59 93.6%
barto1 70.28 97.0%
user802950 47.22 89.4%
luqa007 56.85 99.0%
luqa007 38.20 85.3%