Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 89.23 99.0%
montezuma 89.11 100%
montezuma 84.02 99.0%
user802950 52.48 90.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 90.83 99.0%
user802950 52.48 90.2%
montezuma 89.11 100%
montezuma 84.02 99.0%
montezuma 89.23 99.0%