Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.47 100%
montezuma 95.91 99.0%
montezuma 93.60 100%
montezuma 91.91 98.5%
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 90.62 98.5%
montezuma 90.14 100%
montezuma 89.23 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
florek 67.52 97.4%
florek 68.33 97.9%
krzysiekh 53.63 100%
krzysiekh 48.90 100%
krzysiekh 50.95 93.6%
luqa 44.63 97.4%
luqa 41.83 96.0%
greketrotny 71.75 96.0%