Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.47 100%
montezuma 98.62 97.9%
montezuma 95.91 99.0%
montezuma 93.60 100%
montezuma 91.91 98.5%
duszeks 90.92 97.5%
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 90.62 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 85.93 97.9%
t0mekju1ce 71.73 99.0%
t0mekju1ce 75.93 96.0%
luqa 51.05 96.5%
michal6271 82.98 95.0%
michal6271 88.78 95.5%
michal6271 87.77 95.0%
michal6271 77.69 95.5%