Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.47 100%
montezuma 98.62 97.9%
montezuma 95.91 99.0%
montezuma 93.60 100%
montezuma 91.91 98.5%
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 90.62 98.5%
montezuma 90.14 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
pl2137 42.22 96.5%
bestibe 46.64 93.2%
luqa007 55.92 97.9%
pl2137 38.66 97.0%
pl2137 28.61 92.3%
qwerty12 40.63 87.2%
wawa6609 39.21 100%
user654925 58.93 89.7%