Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 93.60 100%
montezuma 90.83 99.0%
montezuma 89.23 99.0%
montezuma 89.11 100%
mkrzempek 86.58 99.5%
montezuma 86.03 97.4%
montezuma 85.22 95.5%
montezuma 84.02 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 56.85 99.0%
luqa007 38.20 85.3%
luqa007 48.82 99.0%
luqa007 64.23 100%
luqa007 59.49 98.5%
mkrzempek 86.58 99.5%
luqa007 65.23 94.1%
luqa007 26.02 99.5%