Drogi wolności - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Obowiązkiem naszym jest robić to wszystko, czego chcemy, myśleć to, co wydaje nam się dobre, być odpowiedzialnym tylko przed sobą i stale kwestionować to, co się myśli - i wszystkich w ogóle.

Train on this quote


Rate this quote:
4.2 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 100.47 100%
t0mekju1ce 93.62 99.0%
duszeks 90.92 97.5%
michal6271 88.78 95.5%
mkrzempek 88.52 99.5%
buari 88.15 97.9%
linctroll 83.02 97.9%
waszker 80.29 99.0%
mm12348 76.81 97.9%
xkali 75.55 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user508798 65.55 96.5%
user508798 61.82 97.0%
user508798 65.59 99.0%
user508798 60.33 96.5%
user508798 51.28 94.6%
luqa 54.06 89.3%
mattc 61.15 95.0%
mattc 58.44 95.0%