Mdłości - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Życie posiada sens, jeśli pragniemy mu go nadać. Trzeba zacząć działać, zdobyć się na jakieś przedsięwzięcie. Potem zaczynamy się zastanawiać, ale sprawa rozstrzygnęła się już, jesteśmy zaangażowani.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 82.79 99.0%
mkrzempek 79.99 97.1%
mkrzempek 79.57 98.0%
montezuma 79.16 95.7%
mkrzempek 77.34 98.5%
montezuma 75.43 98.0%
mkrzempek 72.51 95.2%
mkrzempek 72.37 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
slvco 34.23 92.6%
luqa007 54.45 95.7%
barty82 63.52 95.2%
montezuma 75.43 98.0%
luqa007 53.23 98.0%
user802950 41.60 86.1%
barty82 55.39 93.4%
luqa007 23.93 100%