Mdłości - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Życie posiada sens, jeśli pragniemy mu go nadać. Trzeba zacząć działać, zdobyć się na jakieś przedsięwzięcie. Potem zaczynamy się zastanawiać, ale sprawa rozstrzygnęła się już, jesteśmy zaangażowani.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 87.19 95.7%
montezuma 86.31 98.5%
c0il 82.79 99.0%
mkrzempek 79.99 97.1%
t0mekju1ce 76.43 96.6%
duszeks 75.67 98.0%
xkali 73.67 98.5%
olek1230 73.64 98.0%
xerpenta 72.30 99.5%
adr8688 67.29 95.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user508798 58.79 97.1%
luqa 50.75 93.4%
user103109 51.52 92.1%
mattc 58.76 95.2%
grzegorz 10.58 87.8%
xerpenta 65.60 96.1%
auranoth 51.50 90.0%
auranoth 59.75 93.4%