Mdłości - Jean-Paul Sartre

This quote was added by igorstrawinsky
Życie posiada sens, jeśli pragniemy mu go nadać. Trzeba zacząć działać, zdobyć się na jakieś przedsięwzięcie. Potem zaczynamy się zastanawiać, ale sprawa rozstrzygnęła się już, jesteśmy zaangażowani.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 87.19 95.7%
michal6271 86.51 99.5%
montezuma 86.31 98.5%
c0il 82.79 99.0%
michal6271 80.53 93.9%
mkrzempek 79.99 97.1%
mkrzempek 79.57 98.0%
montezuma 79.16 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
deadcyp0 44.24 94.3%
deadcyp0 39.12 94.3%
krzysio 35.23 94.8%
grzela 41.14 92.1%
existhyper 39.54 94.3%
duszeks 75.67 98.0%
tomtommmm 39.04 94.3%
tomtommmm 32.38 88.8%