Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 103.50 100%
mkrzempek 95.89 100%
michal6271 94.16 96.8%
duszeks 87.08 100%
t0mekju1ce 85.65 99.3%
xkali 82.67 96.8%
senserv6 82.03 98.0%
adr8688 79.90 97.4%
panmaciek 77.93 95.5%
xerpenta 76.44 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 66.29 94.9%
ironherald 60.05 94.3%
user232745 40.99 90.4%
rejent 72.25 97.4%
rejent 45.81 88.2%
auranoth 55.48 92.0%
auranoth 49.33 88.4%
deadcyp0 33.66 92.0%