Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 95.89 100%
montezuma 87.43 95.5%
duszeks 85.28 97.4%
montezuma 83.99 95.5%
mkrzempek 83.78 96.8%
mkrzempek 83.26 98.7%
mkrzempek 82.83 99.3%
mkrzempek 82.70 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 66.40 98.7%
mkrzempek 95.89 100%
mkrzempek 82.70 94.9%
mkrzempek 83.78 96.8%
luqa007 67.42 90.4%
mkrzempek 78.33 93.8%
waszker 75.51 98.1%
mkrzempek 82.02 93.8%