Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 103.50 100%
mkrzempek 95.89 100%
montezuma 95.43 98.7%
montezuma 94.64 98.7%
michal6271 94.16 96.8%
michal6271 91.95 95.5%
montezuma 90.37 97.4%
michal6271 90.11 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 80.51 98.0%
pl2137 62.22 92.6%
slord 23.84 89.0%
kondziu3216 49.08 90.9%
t0mekju1ce 78.53 99.3%
t0mekju1ce 71.17 100%
yeegozaurus 52.88 96.8%
maatti 31.35 94.9%