Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.99 95.5%
montezuma 82.20 98.0%
montezuma 79.49 98.0%
luqa007 61.24 100%
user75575 38.50 90.4%
user75575 32.27 83.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user75575 38.50 90.4%
user75575 32.27 83.9%
montezuma 83.99 95.5%
luqa007 61.24 100%
montezuma 82.20 98.0%
montezuma 79.49 98.0%