Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Życie człowieka sprowadza się do snu, płodzenia dzieci, wypróżniania się oraz płaszczenia przed innymi, przy jednoczesnym pysznieniu się swoją władzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 103.50 100%
mkrzempek 95.89 100%
montezuma 95.43 98.7%
montezuma 94.64 98.7%
montezuma 90.37 97.4%
montezuma 88.53 98.7%
montezuma 87.43 95.5%
montezuma 87.08 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user86073 44.80 90.9%
kaneo 46.34 83.8%
luqa007 56.35 98.0%
luqa007 49.06 94.9%
montezuma 103.50 100%
adr8688 74.48 96.8%
adr8688 79.90 97.4%
montezuma 87.08 98.7%