Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Odosobnienia szukają sobie na wsi, nad morzem i w górach. Ty też przywykłeś tęsknić za tym najbardziej. Wszystko to jednak jest nadzwyczaj prostackie. Można bowiem, o jakiej tylko chcesz porze, samotnię odnaleźć, zwróciwszy się do samego siebie. Nigdzie człowiek nie znajdzie spokojniejszego ani bardziej wolnego od zadań odosobnienia niż we własnej duszy, a przede wszystkim taki człowiek, który ma wewnątrz to, nad czym pochyliwszy się w skupieniu, zaraz odnajdzie pełny spokój.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 91.17 99.2%
montezuma 85.64 98.4%
montezuma 85.02 96.2%
montezuma 84.30 97.0%
montezuma 82.20 98.6%
montezuma 80.66 94.9%
xkali 78.84 98.2%
xkali 75.62 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
gohm 23.61 95.0%
gohm 20.31 88.6%
user83229 56.04 91.1%
mr-kamyk 37.46 98.8%
user654925 55.75 94.3%
bartek_nd 42.09 93.8%
mr-kamyk 35.96 96.6%
kamil0301 60.61 99.4%