Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Odosobnienia szukają sobie na wsi, nad morzem i w górach. Ty też przywykłeś tęsknić za tym najbardziej. Wszystko to jednak jest nadzwyczaj prostackie. Można bowiem, o jakiej tylko chcesz porze, samotnię odnaleźć, zwróciwszy się do samego siebie. Nigdzie człowiek nie znajdzie spokojniejszego ani bardziej wolnego od zadań odosobnienia niż we własnej duszy, a przede wszystkim taki człowiek, który ma wewnątrz to, nad czym pochyliwszy się w skupieniu, zaraz odnajdzie pełny spokój.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 91.17 99.2%
t0mekju1ce 86.24 95.8%
montezuma 85.64 98.4%
montezuma 85.02 96.2%
montezuma 84.30 97.0%
t0mekju1ce 83.19 97.4%
montezuma 82.20 98.6%
michal6271 82.15 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
deadcyp0 41.51 92.3%
krzysio 47.77 95.6%
janek3d 47.21 94.5%
existhyper 37.22 85.7%
tomtommmm 40.95 89.4%
tomtommmm 38.70 88.3%
tomtommmm 34.33 90.8%
t0mekju1ce 67.91 94.7%