Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Odosobnienia szukają sobie na wsi, nad morzem i w górach. Ty też przywykłeś tęsknić za tym najbardziej. Wszystko to jednak jest nadzwyczaj prostackie. Można bowiem, o jakiej tylko chcesz porze, samotnię odnaleźć, zwróciwszy się do samego siebie. Nigdzie człowiek nie znajdzie spokojniejszego ani bardziej wolnego od zadań odosobnienia niż we własnej duszy, a przede wszystkim taki człowiek, który ma wewnątrz to, nad czym pochyliwszy się w skupieniu, zaraz odnajdzie pełny spokój.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 91.17 99.2%
montezuma 85.64 98.4%
montezuma 85.02 96.2%
montezuma 84.30 97.0%
montezuma 82.20 98.6%
montezuma 80.66 94.9%
xkali 78.84 98.2%
xkali 75.62 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user220801 44.23 90.7%
pl2137 36.49 97.2%
pl2137 36.99 95.6%
pl2137 30.83 93.9%
user750424 65.66 93.2%
user96759 64.23 93.9%
kilof13256 47.46 89.6%
kilof13256 31.56 88.2%