Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się patrzy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.37 98.0%
lakes 85.26 94.7%
mkrzempek 83.54 98.5%
panmaciek 83.39 97.5%
duszeks 81.00 99.0%
montezuma 76.46 98.0%
xkali 75.96 96.6%
montezuma 75.90 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 59.74 93.8%
user97995 62.29 98.0%
luqa007 50.07 97.0%
bestibe 41.62 98.5%
user750424 65.84 94.3%
kamil0301 55.79 97.0%
livingpharaoh 23.05 95.6%
dorota410 26.67 86.4%