Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się patrzy.

Train on this quote


Rate this quote:
4.7 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.47 98.0%
michal6271 87.01 100%
duszeks 85.84 98.0%
montezuma 85.37 98.0%
lakes 85.26 94.7%
mkrzempek 83.54 98.5%
panmaciek 83.39 97.5%
xkali 75.96 96.6%
waszker 74.20 96.6%
adr8688 71.57 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user232745 46.89 96.1%
mattc 61.95 95.6%
mattc 57.60 96.6%
mattc 64.99 93.4%
mattc 65.96 96.1%
mattc 64.55 96.1%
luqa 65.07 98.0%
auranoth 61.23 94.7%