Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się patrzy.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.37 98.0%
mkrzempek 83.54 98.5%
panmaciek 83.39 97.5%
duszeks 81.00 99.0%
montezuma 76.46 98.0%
montezuma 75.90 96.6%
montezuma 75.33 94.3%
waszker 74.20 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
waszker 74.20 96.6%
luqa007 43.89 94.3%
mkrzempek 63.88 92.5%
gryzus24 56.23 91.6%
adr8688 71.57 97.5%
adr8688 59.86 94.3%
adr8688 48.27 92.1%
adr8688 47.54 97.0%