Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie żyj tak, jakbyś miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można - bądź dobry. .".." Po szóste: jeżeli co cię zbytnio gniewa lub trapi, pomyśl, że krótkie jest życie ludzkie i że wnet wszyscy spoczniemy w trumnie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 76.40 98.1%
jccsilver 70.90 91.0%
duszeks 69.60 95.6%
krzys01k 57.54 97.4%
luqa007 56.88 100%
senserv6 55.35 92.3%
luqa007 55.04 95.3%
luqa007 54.12 96.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
karioxpl 37.97 88.6%
jccsilver 70.90 91.0%
qwertyspeed 38.56 88.8%
montezuma 76.40 98.1%
duszeks 69.60 95.6%
luqa007 55.04 95.3%
ohsnap21 34.45 90.1%
ohsnap21 32.85 89.5%