Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie żyj tak, jakbyś miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można - bądź dobry. .".." Po szóste: jeżeli co cię zbytnio gniewa lub trapi, pomyśl, że krótkie jest życie ludzkie i że wnet wszyscy spoczniemy w trumnie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.14 98.5%
montezuma 78.43 97.8%
montezuma 76.91 98.9%
montezuma 76.40 98.1%
montezuma 76.25 98.9%
montezuma 76.04 100%
michal6271 72.49 98.1%
michal6271 72.22 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 43.69 92.0%
michal6271 72.22 98.5%
michal6271 72.49 98.1%
michal6271 66.26 94.6%
luqa 48.47 95.6%
xerpenta 62.87 95.3%
yeegozaurus 35.96 89.5%
livingpharaoh 22.89 94.9%