Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie żyj tak, jakbyś miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można - bądź dobry. .".." Po szóste: jeżeli co cię zbytnio gniewa lub trapi, pomyśl, że krótkie jest życie ludzkie i że wnet wszyscy spoczniemy w trumnie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.14 98.5%
montezuma 78.43 97.8%
montezuma 76.91 98.9%
montezuma 76.40 98.1%
montezuma 76.25 98.9%
montezuma 76.04 100%
jccsilver 70.90 91.0%
duszeks 69.60 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
kaneo 40.36 89.1%
montezuma 76.91 98.9%
user83229 61.15 91.0%
adr8688 49.89 94.6%
adr8688 46.00 91.6%
adr8688 39.34 96.7%
montezuma 83.14 98.5%
montezuma 78.43 97.8%