Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie żyj tak, jakbyś miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można - bądź dobry. "..." Po szóste: jeżeli co cię zbytnio gniewa lub trapi, pomyśl, że krótkie jest życie ludzkie i że wnet wszyscy spoczniemy w trumnie.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.14 98.5%
t0mekju1ce 75.17 95.6%
michal6271 72.49 98.1%
jccsilver 70.90 91.0%
duszeks 69.60 95.6%
xerpenta 62.87 95.3%
user83229 61.15 91.0%
mattc 60.08 99.6%
ardis 59.61 97.4%
user89514 57.56 93.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 60.08 99.6%
auranoth 49.90 90.7%
auranoth 48.66 92.9%
auranoth 40.09 88.5%
luqa 50.04 94.9%
user220801 47.69 91.6%
shoxxiica 39.76 94.6%
bodzio 42.46 95.0%