Rozmyślania - Marek Aureliusz

This quote was added by luqa007
Nie żyj tak, jakbyś miał zamiar żyć dziesięć tysięcy lat. Nieuniknione wisi nad tobą. Dopóki żyjesz, dopóki można - bądź dobry. .".." Po szóste: jeżeli co cię zbytnio gniewa lub trapi, pomyśl, że krótkie jest życie ludzkie i że wnet wszyscy spoczniemy w trumnie.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.14 98.5%
montezuma 78.43 97.8%
montezuma 76.91 98.9%
montezuma 76.40 98.1%
montezuma 76.25 98.9%
montezuma 76.04 100%
jccsilver 70.90 91.0%
duszeks 69.60 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 54.87 96.3%
user220801 37.03 87.9%
pl2137 38.15 97.4%
pl2137 33.85 94.9%
pl2137 28.60 92.3%
bestibe 30.91 88.6%
pl2137 27.45 93.6%
shinygarlic 43.59 92.6%