Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego - Epiktet

This quote was added by luqa007
Naszego spokoju nie może zakłócić nic z zewnątrz. Cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej, niż jest. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
c0il 88.41 97.1%
montezuma 82.99 98.0%
montezuma 82.39 98.5%
montezuma 82.23 96.1%
mkrzempek 80.71 98.5%
mkrzempek 78.09 99.0%
montezuma 73.78 96.1%
senserv6 71.37 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 49.49 97.5%
luqa007 53.90 96.1%
qwertyspeed 38.02 86.6%
luqa007 66.53 99.0%
slvco 33.01 85.9%
luqa007 52.10 95.2%
luqa007 56.51 95.7%
barto1 62.86 95.2%