Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego - Epiktet

This quote was added by luqa007
Naszego spokoju nie może zakłócić nic z zewnątrz. Cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej, niż jest. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.9 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.73 99.5%
c0il 88.41 97.1%
mkrzempek 82.99 99.0%
montezuma 82.99 98.0%
montezuma 82.39 98.5%
montezuma 82.23 96.1%
mkrzempek 80.71 98.5%
mkrzempek 78.09 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
kamil0301 53.18 95.2%
mishasha 41.94 87.0%
user654925 36.87 79.0%
sasol 58.39 100%
luqa007 62.97 97.5%
kamil0301 48.38 98.0%
kamil0301 40.94 99.0%
kamil0301 45.28 93.4%