Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego - Epiktet

This quote was added by luqa007
Naszego spokoju nie może zakłócić nic z zewnątrz. Cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej, niż jest. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.73 99.5%
c0il 88.41 97.1%
mkrzempek 82.99 99.0%
montezuma 82.99 98.0%
montezuma 82.39 98.5%
montezuma 82.23 96.1%
mkrzempek 80.71 98.5%
mkrzempek 78.09 99.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
menelku 40.81 97.5%
twofungertyper 25.11 88.4%
luqa 55.22 93.9%
florek 64.40 93.9%
krzysiekh 53.82 100%
krzysiekh 53.96 96.6%
kaneo 58.73 89.2%
sasol 46.78 98.0%