Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego - Epiktet

This quote was added by luqa007
Naszego spokoju nie może zakłócić nic z zewnątrz. Cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej, niż jest. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 91.42 98.0%
montezuma 88.73 99.5%
c0il 88.41 97.1%
t0mekju1ce 86.99 99.0%
mkrzempek 82.99 99.0%
kaktyuss 77.94 94.8%
rejent 77.63 99.0%
linctroll 76.96 97.1%
adr8688 75.00 97.5%
waszker 74.28 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
ironherald 64.79 97.5%
luqa 50.83 93.0%
luqa 55.39 93.9%
mattc 66.86 98.5%
mattc 66.11 93.9%
grzela 46.76 89.2%
mattc 65.26 95.7%
mattc 72.55 99.0%