Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego - Epiktet

This quote was added by luqa007
Naszego spokoju nie może zakłócić nic z zewnątrz. Cierpimy tylko wtedy, gdy pragniemy, aby było inaczej, niż jest. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 91.42 98.0%
michal6271 89.48 95.2%
montezuma 88.73 99.5%
c0il 88.41 97.1%
t0mekju1ce 86.99 99.0%
t0mekju1ce 83.34 97.5%
mkrzempek 82.99 99.0%
montezuma 82.99 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 59.39 98.0%
luqa 66.24 99.0%
kamil0301 58.26 95.2%
tomtommmm 40.36 91.3%
tomtommmm 35.76 92.1%
tomtommmm 34.51 92.6%
tomtommmm 40.52 96.6%
bodzio 46.51 97.5%