Epiktet

This quote was added by luqa007
Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki ludzie je widzą.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 101.79 100%
montezuma 101.26 100%
duszeks 99.51 99.4%
michal6271 97.33 97.1%
montezuma 96.53 97.7%
michal6271 91.75 98.8%
duszeks 90.49 98.8%
michal6271 90.49 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 84.17 97.1%
luqa 61.82 99.4%
luqa 52.27 96.6%
luqa 49.54 92.3%
jmper 32.33 100%
jmper 31.54 98.8%
t0mekju1ce 74.01 92.3%
michal6271 90.49 94.9%