Epiktet

This quote was added by luqa007
Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki ludzie je widzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 101.26 100%
montezuma 96.53 97.7%
montezuma 89.14 98.8%
user83229 88.42 98.2%
duszeks 88.22 96%
montezuma 86.71 98.8%
senserv6 85.93 99.4%
montezuma 85.19 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
kambul 40.67 91.4%
waszker 78.64 97.1%
luqa007 51.93 94.4%
mkrzempek 76.88 95.5%
adr8688 77.70 96.6%
adr8688 80.42 99.4%
user654925 39.66 90.8%
adr8688 71.81 97.7%