Epiktet

This quote was added by luqa007
Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza. Ludzi wyprowadzają z równowagi nie same fakty, lecz sposób, w jaki ludzie je widzą.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 96.53 97.7%
montezuma 89.14 98.8%
duszeks 88.22 96%
montezuma 86.71 98.8%
senserv6 85.93 99.4%
mkrzempek 85.11 97.1%
montezuma 81.81 96.6%
duszeks 80.34 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 96.53 97.7%
laglinka 57.95 100%
luqa007 50.24 93.4%
luqa007 75.49 98.8%
mkrzempek 64.96 91.8%
waszker 60.05 91.9%
montezuma 86.71 98.8%
luqa007 66.81 97.1%