Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie powinniśmy dawać wiary zdaniu, głoszonemu przez wielu, że tylko wolni ludzie powinni być wykształceni, ale musimy raczej uwierzyć filozofowi, który twierdzi, że tylko ludzie wykształceni są wolni.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 91.51 99.5%
mkrzempek 91.41 100%
montezuma 90.49 99.5%
mkrzempek 87.41 97.1%
mkrzempek 87.09 98.0%
panmaciek 85.66 97.6%
mkrzempek 84.83 99.0%
mkrzempek 84.71 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
glithor 50.02 95.2%
florek 56.19 96.2%
florek 62.24 97.6%
krzysiekh 58.78 99.0%
krzysiekh 57.26 97.1%
krzysiekh 54.79 99.5%
user86073 51.22 93.5%
kambul 35.42 79.8%