Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie powinniśmy dawać wiary zdaniu, głoszonemu przez wielu, że tylko wolni ludzie powinni być wykształceni, ale musimy raczej uwierzyć filozofowi, który twierdzi, że tylko ludzie wykształceni są wolni.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 91.51 99.5%
mkrzempek 91.41 100%
montezuma 90.49 99.5%
mkrzempek 87.41 97.1%
panmaciek 85.66 97.6%
mkrzempek 84.83 99.0%
mkrzempek 84.71 95.7%
mkrzempek 84.50 96.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 49.55 97.6%
buari 64.63 94.8%
luqa007 35.54 93.9%
luqa007 32.27 96.6%
luqa007 58.03 96.2%
luqa007 53.16 98.0%
luqa007 69.47 98.5%
montezuma 90.49 99.5%