Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie powinniśmy dawać wiary zdaniu, głoszonemu przez wielu, że tylko wolni ludzie powinni być wykształceni, ale musimy raczej uwierzyć filozofowi, który twierdzi, że tylko ludzie wykształceni są wolni.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mkrzempek 91.51 99.5%
mkrzempek 91.41 100%
montezuma 90.49 99.5%
mkrzempek 87.41 97.1%
mkrzempek 87.09 98.0%
panmaciek 85.66 97.6%
mkrzempek 84.83 99.0%
mkrzempek 84.71 95.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
jmper 31.11 98.5%
luqa 56.02 93.9%
yeegozaurus 42.13 87.3%
t0mekju1ce 75.44 98.0%
michal6271 76.48 93.0%
luqa 57.18 96.2%
michal6271 70.58 97.1%
michal6271 80.92 94.3%