Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 86.83 99.5%
montezuma 86.08 99.5%
buari 85.57 97.6%
mkrzempek 84.48 98.1%
montezuma 84.27 96.7%
mkrzempek 84.01 97.6%
montezuma 81.89 97.6%
montezuma 81.59 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 44.25 91.5%
luqa007 55.80 92.7%
kornelt 65.61 95.8%
luki308 54.74 94.4%
luki308 42.21 86.4%
krzysiekh 54.26 100%
luqa 34.77 92.3%
barawasz 30.17 96.2%