Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 89.67 100%
duszeks 89.04 100%
t0mekju1ce 86.98 96.2%
montezuma 86.83 99.5%
montezuma 86.08 99.5%
buari 85.57 97.6%
mkrzempek 84.48 98.1%
montezuma 84.27 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 46.07 87.2%
luqa 57.46 94.9%
grzela 44.31 94.4%
t0mekju1ce 77.36 94.4%
t0mekju1ce 86.98 96.2%
existhyper 37.28 92.7%
kamil0301 61.33 98.1%
duszeks 89.04 100%