Epiktet

This quote was added by luqa007
Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swojej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, a życie upłynie ci w pomyślności. Niepokoi nas nie to, co nam się przydarza, lecz nasze myśli o tym, co się przydarza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 89.67 100%
duszeks 89.04 100%
yoshmoshi 88.54 97.6%
montezuma 86.83 99.5%
buari 85.57 97.6%
mkrzempek 84.48 98.1%
jccsilver 80.80 89.9%
xkali 79.51 97.6%
michal6271 75.56 95.8%
luqa007 74.89 96.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 61.18 99.0%
user232745 55.43 98.1%
mattc 56.54 94.9%
user106911 49.13 96.7%
mattc 73.62 98.1%
mattc 68.58 98.6%
luqa 61.19 94.0%
bergis00 40.68 90.7%