Seneka

This quote was added by luqa007
Żadne położenie nie jest tak trudne, by przekreślało każdą możliwość szlachetnego działania. Niechaj twe słowa będą nieustraszone: kto prosi nieśmiało, uczy odmowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
panmaciek 85.17 99.4%
montezuma 85.08 98.8%
mkrzempek 84.12 98.8%
montezuma 83.22 98.2%
montezuma 81.07 98.8%
mkrzempek 80.30 98.2%
montezuma 79.10 97.6%
montezuma 79.10 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
buari 78.84 97.0%
buari 63.51 90.6%
luqa007 68.67 100%
megi 52.72 90.7%
luqa007 70.58 98.2%
luqa007 64.21 97.0%
luqa007 65.42 97.0%
luqa007 58.78 90.7%