Seneka

This quote was added by luqa007
Żadne położenie nie jest tak trudne, by przekreślało każdą możliwość szlachetnego działania. Niechaj twe słowa będą nieustraszone: kto prosi nieśmiało, uczy odmowy.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 95.86 100%
t0mekju1ce 95.75 99.4%
panmaciek 85.17 99.4%
montezuma 85.08 98.8%
mkrzempek 84.12 98.8%
xkali 81.09 99.4%
buari 78.84 97.0%
rejent 75.49 95.3%
olek1230 71.51 98.2%
luqa007 70.58 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzela 53.85 95.9%
mattc 52.63 93.8%
mattc 62.25 94.8%
deadcyp0 57.01 98.2%
tomtommmm 48.35 91.7%
auranoth 57.11 87.7%
auranoth 58.24 94.3%
auranoth 51.71 89.6%