Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Niezdolność do obalenia mojej hipotezy to z pewnością nie to samo co brak możliwości udowodnienia, że jest ona prawdziwa. Twierdzenia, które nie mogą zostać sprawdzone, przypuszczenia odporne na możliwość ich zaprzeczenia są tak naprawdę bezwartościowe bez względu na to, jak bardzo mogą nas zainspirować lub wywołać poczucie zaciekawienia.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 81.72 97.4%
luqa007 61.12 95.2%
luqa007 58.99 97.4%
luqa007 55.96 94.7%
luqa007 54.40 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 54.40 97.1%
luqa007 55.96 94.7%
montezuma 81.72 97.4%
luqa007 58.99 97.4%
luqa007 61.12 95.2%